CONTACT

COMPANY PROFILE

Company name IFA CO.,LTD
Established October 1, 2014
Capital 429,963,565 yen(As of Oct 2018)
Business Internet and Information Systems
Chief Officers CEO Masashi Mizukura
COO Kunihiro Katsuragi
CFO Hiroshi Mizukura
CRO Yoshikazu Abe
CMO Ryohei Osaka
CTO Yoshinobu Shijo
CSO Katsuhiko Tamamura
CCO Kenta Sugihara
CAO Miho Takahashi
Address

Shinjuku Sumitomo Building 15F, Nishi Shinjuku 2-6-1, Shinjuku-ku, Tokyo [Open with a Google Map]

Contact information TEL +813-5909-5335
MAIL:info@ifa-aire.co.jp
General counsel